“Y:\Khach hang_Chinh\dai duong\card\hop den.cdr”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *