“Y:\Khach hang_Chinh\dai duong\hop den\HOP DEN DUOI DAT2.cdr”
“Y:\Khach hang_Chinh\dai duong\hop den\hop den -thang 11.cdr”
“Y:\Khach hang_Chinh\dai duong\hop den\thay mat hop den.cdr”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *